Thursday, September 8, 2011

Senarai Nama Para Syuhada - Uhud


SENARAI NAMA PARA SYUHADA’ PERANG UHUD

Mohon kita semua kembali merapatkan SilaturRAHIM kita dengan syuhada’ Uhud. Kita sebutkan nama-nama mereka satu persatu dan kita bacakan Al Fatihah buat mereka bagi mengembalikan ikatan SilaturRAHIM kita dengan mereka. Dengan darah-darah mereka yang suci, ALLAH menghidupkan kembali jiwa agama di dalam hati-hati kita yang telah mati akibat dosa-dosa kita di masa lalu.
1. Hamzah bin Abdul Muththalib bin Hasyim
2. Abdullah bin Jahsyi
3. Mus’ab bin ‘Umair
4. Shammas bin ‘Utsman
5. ‘Amru bin Mu’adz bin An-Nu’man
6. Al-Harits bin Anas bin Rafi’
7. ‘Imarah bin Ziad
8. Salamah bin Tsabit bin Wahsyi
9. ‘Amru bin Tsabit bin Wahsyi
10. Tsabit bin Wahsyi
11. Rifa’ah bin Wahsyi
12. Husail bin Jabir (Bapa kandung Huzaifah Al-Yaman)
13. Saifi bin Qaizhi
14. Habbab bin Qaizhi
15. ‘Abbad bin Sahli
16. Al-Harits bin Ans bin Mu’adz
17. Iyas bin Aus
18. ‘Ubaid bin At-Taihan
19. Habib bin Yazid bin Taimi
20. Yazid bin Hathib bin Umaiyah bin Rafi’
21. Abu Sufian bin Al-Harits bin Qais bin Zaid
22. Hanzalah bin Abu ‘Amir (Syahid yang dimandikan oleh Malaikat)
23. Unais bin Qatadah
24. Abu Habbah bin ‘Umar bin Tsabit
25. ‘Abdullah bin Jabair bin An-Nu’man (Ketua Batalion Pemanah)
26. Abu Sa’ad Khaitsamah bin Khaitsamah
27. ‘Abdullah bin Salamah
28. Subai’ bin Hathib bin Al-Harits
29. ‘Amru bin Qais
30. Qais bin ‘Amru bin Qais
31. Tsabit bin ‘Amru bin Zaid
32. ‘Amir bin Mukhallid
33. Abu Hurairah bin Al-Harits bin ‘Alqamah bin ‘Amru
34. ‘Amru bin Muthraf ‘Alqamah bin ‘Amru
35. ‘Aus bin Tsabit bin Al-Mudzir (Adik-beradik Hussan bin Tsabit)
36. Anas bin An-Nadhri (Bapa saudara Anas bin Malik, Khadam Nabi saw)
37. Qais bin Mukhallid
38. Kaisan (Hamba kepada Bani An-Najjar)
39. Salim bin Al-Harits
40. Nu’man bin ‘Abdu ‘Amru
41. Kharijah bin Zaid bin Abu Zuhair
42. Saad bin Ar-Rabi’ bin ‘Amru bin Abu Zuhair
43. Aus bin Al-Arqam
44. Malik bin Sinan dari Bani Khadrah (Bapa kandung Abu Sa’id Al-Khudri)
45. Sa’id bin Suwaid
46. ‘Utbah bin Rabi’
47. Tsa’labah bin Sa’ad bin Malik
48. Saqaf bin Farwah bin Al-Budai
49. ‘Abdullah bin ‘Amru bin Wahab
50. Dhamrah (Halif bagi Bani Tharif)
51. Naufal bin ‘Abdullah
52. ‘Abbas bin ‘Ubadah
53. Nu’man bin Malik bin Tsa’labah
54. Al-Mujdar bin Ziad Dikebumikan dalam satu kubur
55. ‘Ubadah bin Al-Hashas
56. Rifa’ah bin ‘Amru
57. ‘Abdullah bin ‘Amru (dari Bani Haram) Dikebumikan dalam satu kubur
58. ‘Amru bin Al-Jamuh (dari Bani Haram)
59. Khallad bin ‘Amru bin Al-Jamuh
60. Abu Aiman, Maula ‘Amru bin Al-Jamuh
61. Salim bin ‘Amru bin Hadidah
62. Antarah (Maula Salim)
63. Sahal bin Qais bin Abu Ka’ab
64. Dzakwan bin ‘Abdu Qais
65.’Ubaid bin Al-Mu’alla
66. Malik bin Tumailah
67. Harits bin ‘Udai bin Khursyah
68. Malik bin Iyas
69. Iyas bin Udai
70. ‘Amru bin Iyas
Al-Fatihah. Moga Ruh-ruh mereka yang suci terus bersemarak di hati kita.

Al Khansa..ibu kepada para syuhada

Pandai bersyair.

Para sejarawan sepakat bahawa sejarah tidak pernah menceritakan wanita yang lebih pandai bersyair berbanding al-Khansa’, sebelum ataupun selepas beliau meninggal dunia. Pada mulanya beliau tidak pandai bersyair tetapi hanya boleh melantunkan dua atau tiga bait sahaja.

Diriwayatkan bahawa ketika Adi bin Hatim dan saudara perempuannya, Safanah binti Hatim datang ke Madinah dan menghadap Rasulullah SAW, maka mereka berkata, "Ya Rasulullah, dalam golongan kami ada orang yang paling pandai dalam bersyair dan orang yang paling pemurah hati, dan orang yang paling pandai berkuda." Rasulullah SAW bersabda, “Siapakah mereka itu. Sebutkanlah namanya.” Adi menjawab, “Adapun yang paling pandai bersyair adalah Umru'ul Qais bin Hujr, dan orang yang paling pemurah hati adalah Hatim Ath-Tha'i, ayahku. Dan yang paling pandai berkuda adalah Amru bin Ma'dikariba.” Rasuluilah SAW membalas, "Apa yang telah engkau katakan itu salah, wahai Adi. Orang yang paling pandai bersyair adalah Al-Khansa’ binti Amru, dan orang yang paling murah hati adalah Muhammad Rasulullah, dan orang yang paling pandai berkuda adalah Ali bin Abi Thalib.”

Di zaman jahiliyyah, beliau terkenal dengan syair-syairnya yang menceritakan kenangan tentang orang-orang yang dikasihi  terutamanya dua saudara lelakinya, yaitu Mu'awiyah dan Sakhr  yang telah meninggal dunia. Ketika Mu’awiyah terbunuh, beliau meratapi kematiannya dalam beberapa bait syair. Tidak lama selepas itu, Shakhr pula terbunuh. Al-Khansa’ amat mencintai saudaranya ini, karena dia amat penyabar, penyantun, dan bertanggungjawah terhadap keluarga. Kematiannya menyebabkan al-Khansa’ sangat tersentak, lalu muncullah bakat bersyairnya yang selama ini terpendam. 

Jarir ra. pernah ditanya, “Siapakah yang paling pandai bersyair?” Jarir ra. menjawab, “Kalau tidak ada Al-Khansa’, tentu aku.” Al-Khansa’ selalu bersyair tentang kedua-dua saudaranya, sehingga beliau pernah ditegur oleh Umar bin Khattab ra. Umar ra. pernah bertanya kepada Khansa’, “Mengapa matamu bengkak-bengkak?” Khansa menjawab, “Karena aku terlalu banyak menangis atas pejuang-pejuang Mudhar yang terdahulu." Umar berkata, “Wahai Khansa’, mereka semua ahli neraka.” Sahut Khansa’, “sebab itulah yang membuatkan aku lebih kecewa dan lebih sedih. Dahulu aku menangisi Sakhr atas kehidupannya, sekarang aku menangisinya kerana dia adalah ahli neraka.”

Dan Khansa’ pun terus menangis di hadapan Umar sampai khalifah itu merasa kasihan, kemudian beliau menoleh kepada para sahabatnya lalu berkata, “Biarkan dia dengan urusannya.” Selepas keluar daripada menghadap Khalifah Umar, Khansa’ pergi menemui Aisyah Ummul-Mukminin dan meluahkan segala kesedihannya. Beliau merasa seperti mendapat ubat dan hiburan daripada Aisyah yang menambahkan kesabaran dan ketaqwaannya sehingga kemudiannya beliau ikut serta bersama para wanita muslimah lain menyebarkan syiar ajaran Islam dan berjihad di jalan Allah.

Keislaman al-Khansa’ dan Kaumnya


Tatkala mendengar mengenai dakwah Islam, al-Khansa’ pergi menemui Rasulullah bersama kaumnya, Bani Sulaim, dan menyatakan keislaman mereka. Ahli-ahli sejarah menceritakan bahawa pernah suatu ketika Rasulullah menyuruhnya melagukan syair, kemudian kerana kagum dengan keindahan syairnya, baginda mengatakan, “Ayuh teruskan, tambah lagi syairnya, wahai Khansa’!” sambil mengisyaratkan dengan jari telunjuk baginda.

Khansa’ telah banyak menitiskan duka hatinya menerusi syair.  Kedukaannya semakin lama semakin reda, dan hatinya menjadi damai setelah beliau bersama kaumnya pergi menemui Rasulullah untuk menyatakan bai’at masuk Islam. Baliau keluarlah  dari tempat duduk Rasulullah dengan rasa penuh keimanan dan kesabaran, walaupun masih  meratapi kedua saudaranya. Cuma, kini beliau tidak meratap sambil menampar pipi dan mengoyakkan baju seperti yang dilakukan dulu. Islam sebagai agama yang baru saja dipeluknya, mengharamkan perbutan tersebut. Begitulah kuatnya umat Islam terdahulu berpegang pada ajaran Islam seperti firman Allah SWT:

“Sesungguhnya jawapan orang-orang mukmin apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, ialah ucapan: "Kami mendengar dan kami patuh." Dan mereka itulah orang-orang yang untung. Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan.” [TMQ an-Nuur (24): 51-52] 

Wasiat al-Khansa’ Bagi Keempat-empat Anaknya

Al-Khansa’ berkahwin dengan Rawahah bin Abdul Aziz As Sulami. Dari pernikahan itu beliau dikurniakan empat orang anak lelaki. Setelah melalui pembinaan dan pendidikan tangan-tangannya, keempat-empat anak lelakinya itu telah menjadi pahlawan-pahlawan Islam yang terkenal dan Khansa’ sendiri terkenal sebagai ibu dari para syuhada kerana dorongannya terhadap keempat-empat anak lelakinya yang telah gugur syahid di medan Qadisiyah . Dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwa al-Khansa’ dan keempat-empat puteranya ikut serta dalam perang al-Qadisiyyah.

Sebelum peperangan itu bermula, terjadilah perdebatan yang sengit di rumah Al-Khansa’. Keempat-empat puteranya berdebat untuk menentukan siapakah yang patut diberi peluang untuk ikut berperang melawan tentara Parsi, dan siapakah yang patut tinggal di rumah bersama ibu mereka. Keempat-empatnya saling tunjuk menunjuk kepada yang lain untuk tinggal di rumah. Masing-masing ingin turut berjuang melawan musuh fi sabilillah. Rupa-rupanya, pertengkaran mereka itu telah didengari oleh ibu mereka. Maka Al-Khansa’ mengumpulkan keempat-empat anaknya, dan berkata,

“Wahai anak-anakku, sesungguhnya kalian memeluk agama ini tanpa paksaan. Kalian telah berhijrah dengan kehendak sendiri. Demi Allah, yang tiada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kalian ini putera-putera daripada seorang lelaki dan daripada seorang perempuan yang sama. Tidak patut bagiku untuk mengkhianati bapamu, atau memalukan bapa saudaramu, atau menconteng arang di kening keluargamu. Jika kalian telah melihat perang, singsingkanlah lengan baju dan berangkatlah, majulah ke barisan paling depan niscaya kalian akan mendapatkan pahala di akhirat, negeri keabadian. Wahai anakku, sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad itu Rasul Allah. lnilah kebenaran sejati, maka untuk itu berperanglah dan demi itu pula bertempurlah sampai mati. Wahai anakku, carilah maut nescaya dianugerahi hidup.”

“Kalian semua tahu betapa besar pahala yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman ketika berjihad melawan orang-orang kafir. Ketahuilah bahawa negeri akhirat yang kekal itu jauh lebih baik dari negeri dunia yang fana. Allah Azza wa Jalla berfirman,Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.” [TMQ ali Imran (3): 200]  Andaikata esok kalian masih diberi kesihatan oleh Allah, maka perangilah musuh kalian dengan gagah berani, mintalah kemenangan ke atas musuhmu dari Ilahi. Apabila pertempuran mulai sengit dan api peperangan mulai menyala, terjunlah kalian ke jantung musuh, bunuhlah pemimpin mereka saat perang tengah berkecamuk, mudah-mudahan kalian meraih ghanimah dan kemuliaan di negeri yang kekal dan penuh kenikmatan.”

Kepahlawanan Keempat-empat Anaknya

Terdorong oleh nasihat ibunya, keempat-empat puteranya tampil dengan gagah berani. Mereka bangkit demi merealisasikan impian si ibu. Dan tatkala fajar menyingsing, majulah keempat-empat puteranya menuju kem-kem musuh. Sesaat kemudian, anak pertama memulakan serangannya dengan pedang terhunus sambil bersyair,

Saudaraku, ingatlah pesan ibumu tatkala ia menasihatimu di waktu malam..
Nasihatnya sungguh jelas dan tegas, “Majulah dengan geram dan wajah muram!”
Yang kalian hadapi nanti hanyalah anjing-anjing Sasan  yang mengaum geram..
Mereka telah yakin akan kehancurannya, maka pilihlah antara kehidupan yang tenteram
atau kematian yang penuh keberuntungan


Ibarat anak panah, anak pertama terus meluru ke tengah-tengah musuh dan berperang mati-matian hingga akhirnya gugur. Semoga Allah merahmatinya. Berikutnya adalah giliran anak yang kedua maju menyerang sambil bersyair,

Ibunda adalah wanita yang hebat dan tabah, pendapatnya sungguh tepat dan bijaksana
Ia perintahkan kita dengan penuh bijaksana, sebagai nasihat yang tulus bagi puteranya
Majulah tanpa memikirkan jumlah mereka dan raihlah kemenangan yang nyata
Atau kematian yang sungguh mulia di jannatul Firdaus yang kekal selamanya


Kemudian dia bertempur hingga ke titisan darah yang terakhir mengikuti saudaranya ke alam baqa’.  Semoga Allah merahmatinya. Lalu yang ketiga mengambil bahagian. Dia maju mengikuti jejak saudaranya, lalu bersyair,

Demi Allah, takkan kudurhakai perintah ibu perintah yang sarat dengan rasa kasih sayang
Sebagai kebaktian nan tulus dan kejujuran maka majulah dengan gagah ke medan perang..
Hingga pasukan Kisra terpukul mundur atau biarkan mereka tahu, bagaimana cara berjuang
Janganlah mundur kerana itu tanda kelemahan , raihlah kemenangan walaupun maut menghadang


Kemudian dia terus bertempur hingga mati terbunuh.  Semoga Allah merahmatinya.  Seterusnya,  tibalah giliran anak yang terakhir menyerang. Ia maju lantas bersyair,

Aku bukanlah anak si Khansa’ maupun Akhram , tidak juga Umar atau nenek moyang yang mulia,
Jika aku tak menghalau pasukan Ajam, melawan bahaya dan menghancurkan barisan tentera
Demi kemenangan yang menanti, dan kejayaan ataulah kematian, di jalan yang lebih mulia


Lalu dia pun bertempur habis-habisan hingga gugur.  Semoga Allah meredhainya bersama ketiga-tiga saudaranya. Ketika berita gugurnya keempat-empat anaknya tadi sampai telinga al-Khansa’, beliau hanya tabah sambil mengatakan,“Segala puji bagi Allah yang memuliakanku dengan kematian mereka. Aku berharap kepada-Nya agar mengumpulkanku bersama mereka dalam naungan rahmat-Nya.”

Wahai ibu-ibu yang menghayunkan buaian!

Memang telah menjadi kewajipan kalian mendidik anak-anak, tetapi apakah matlamat yang harus kalian tetapkan dalam proses pendidikan tersebut? Jawapannya adalah untuk menjadikan anak-anak kalian hamba-hamba Allah yang bertaqwa sehingga sanggup mengorbankan nyawa demi mempertahankan Islam di bawah pimpinan Khalifah Islam dan untuk terus menyebarkan Islam ke setiap pelosok dunia dengan jalan jihad. Jadi, al-Khansa’, ibu para syuhada’ ini, adalah salah satu susuk peribadi seorang ibu yang boleh dijadikan teladan oleh ibu-ibu masa kini. Sesungguhnya kewajipan menyebarkan Islam melalui jihad adalah tanggungjawab Daulah Khilafah dan telah menjadikan kewajipan kita semua berusaha mewujudkannya serta mendidik anak-anak kita berjuang dengannya.  wallahu 'alamdipetik dari mykhilafah.com

Video Klip Raya...


Kompilasi gambar-gambar yang diambil semasa raya 1432H yang lalu.

Setelah puas memujuk...

Hendak memujuk emak ikut pulang ke Port Dickson bukan perkara mudah. Pelbagai alasan akan diberikan. Antaranya malas nak menyusahkan anak-anak, rindu dengan kawan-kawan dan seribu satu lagi alasan.

Alhamdulillah, menyedari adik bongsu akan melahirkan anak bulan Oktober ini akhirnya emak bersetuju. Dalam perjalanan kami sempat menginap di Hotel Indah berhadapan jeti ke Pulau Pangkor. Harganya RM50.00 tetapi lengkap dengan tv, bilik air, peti ais, almari, aircond dan kipas.

Kami sempat melawat kawasan taman berhampiran sebelum meneruskan perjalanan ke rumah Nazran di Taman Bukit Subang. Aku suka tengok emak gembira. Moga emak akan gembira dengan anak-anaknya....

Pesatnya Pembangunan di Kulim...

Orang-orang Kulim dulu kalau nak shopping terpaksa ke Bukit Mertajam atau Penang. Di Kulim yang ada hanya kedai-kedai kecil dan kurang pilihan.

Kini Kulim telah pesat membangun. Pejabat Imigresen dah ada. Panggung wayang dah ada. Shopping complex seperti Giant dan Tesco dah ada. Sedikit hari lagi, betul-betul di depan Kulim Landmark akan ada shopping complex Mydin pula.

Dulu restoran makanan segera yang ada hanya KFC dan Pizza Hut. Kini Secret Recipe, Sushi King, A&W dan pelbagai lagi siap menunggu pelanggan termasuk Nasi Ayam Penyet dari Borneo. Mewahnya  orang-orang Kulim sekarang. Orang kata dalam setiap pembangunan pasti ada pengorbanan yang perlu kita hulurkan. Kehidupan sosial anak-anak muda Kulim kini menjadi taruhan. Alangkah malangnya, pembangunan yang merosakkan anak-anak muda dibiar berterusan tanpa panduan, pedoman mahupun pemantauan. Sedihh...

Wayang Raya - Conan The Barbarian


Dalam kesibukan masa, aku sempat menonton filem Conan The Barbarian sorang-sorang di Bigcinemas, Kulim Landmark.. ok jugak ceritanya..cuma ada scene yang terlalu ganas.

Hari Raya Aidilfitri 1432H...

Hari Raya kali ini agak berbeza dari tahun-tahun lepas. Tahun ni kami anak beranak beraya tanpa arwah ayah. Walaubagaimanapun, sambutannya lebih kurang sama. Anak-anak sedara begitu seronok bermain bunga api sejak malam raya pertama. Anak sedara bongsu Nayli Irdina seronok 'make-up' kan aku.

Semua orang busy dalam dunia masing-masing. Emak sibuk menyiapkan ketupat dan adik bongsuku yang sedang sarat mengandung sibuk mengemas rumah.

Adik iparku Rosman pula sibuk mengemas ruang tamu. Dia memang rajin dari dulu. Aku hanya melayan internet sepanjang masa hehe.

Raya kali ni, adikku Nazran beraya di rumah mertuanya. Kesian dia, asyik menghantar sms. Katanya rindukan ketupat palas.

Raya kali ni diserikan dengan meja makan baru dan bunga-bunga baru sumbangan adik bongsu dan aku. Pada malam raya, anak-anak sedaraku yang perempuan sibuk memakai inai. Riuh rendah seronoknya nak beraya.

Pada hari raya pertama, kami menunaikan solat raya di surau depan rumah. Sejak awal lagi ramai jemaah berkumpul. Kami solat di luar surau seperti biasa. Aku memakai baju melayu hijau. Emak pun memakai baju cantik pagi ini.

selepas menunaikan solat raya, kami ke pusara ayah membaca yasin beramai-ramai. Keluarga Pakteh Not, Pakcik Pidi, Maktam, pakcik taufik dan pak jang pun turut membacakan yasin dan berdoa kerana kubur arwah wan, maktok, makteh, ayah, pakcik munshi dan adikku yang meninggal semasa kecil letak berdekatan. Suasana pilu menyelubungi kami pagi itu.

Ramai saudara dan sahabat-sahabat yang datang. Antaranya sahabat yang terpisah 33 tahun yang lalu. Rakan-rakan AIMM turut datang seperti Hazli, Hizam, Norish dan Harun. Mereka datang selepas menziarahi PPI Hamdan yang diserang sakit jantung pada awal pagi 1 Syawal.

Raya kali ini memang meriah dalam pilu. Moga arwah ayah bahagia di dunianya. Moga Allah rahmati rohnya. Bagi kami yang masih hidup akan meneruskan kehidupan.